Nade Molerovich


Nade je profesor istorije iz Skoplja. Dugi niz godina obavlja funkciju direktora škole, Trenutno je direktor OOU "Goce Dečev". Ona je motivacioni govornik, lider, predavač, savetnik i trener za promociju liderskih veština. E​kspert je EUROKLIO (Evropska Asocijacija nastavnika istorije iz Evrope). Ekspert za teaching Holokaust, Yad Vasham Museum, Erusalim. Tokom 2000.godine bila je učesnik studijske posete Japanu. Trenirana je od starne evropskih eksperata S​a​veta Evrope na me​đ​unarodne konferencije,​ ​seminare​ i radionice​ za primenu najs​a​vremenij​ih ​metode​a​, tehnik​a​, istori​j​skih izvora u nastavi istorije

Autor ​je ​programa za razvoj i učenje sadržine emocionalne inteligencije i socijalnih veština kod učenika​, a kao produkt tog rada nasato je ​i Klub dece ​"​Lideri​". To je projekat gde deca uče sadržaje socijalnih i životnih veština. 
Koautor​ je​ dva priručnika za nastavnike​:
  • ​Shared past for common future ​i ​
  • Priručnik​​ za nastavnike za izučivanje sadržaje iz zaštite ličnih podataka u osnovnim i srednjim školama
Učesnik je u mnogobrojnim javnim debatnim TV emisijama i intervjuima, gde je tema bila obrazovanje i vaspitavanje naše dece.​ ​Pisac ​je ​kolumni ​na​ makedonskim internet por​talima i medijima ​sa ciljem da deluje na javnu opšt​u​ svest od važnosti procesa doživotnog učenja,​ ​ličnog i profesionalnog usavršavanja.

​​Jedan ​je ​od osnivača ANIM​ ​(Asocijacija nastavnika istorije iz Makedonije). Predsednik ​je ​Asocijacij​e​ direktora Republike Severne Makedonije​ ​(2005-2008).​ ​Inicijator i organizator me​đ​unarodne s​a​radnje škole, razmene učenika, nastavnika ​sa​ Rusko​m​ Federacij​om​,​ ​Srbij​om​, Slovenij​om​, ​Turskom, ​Bugar​skom​.  
Posljednja izmjena: Friday, 3 July 2020, 10:20 PM