Srpska preduzetnička zajednica

U periodu 2012-2016, UG KREATIVA realizuje projekat Good Practice In Entrepreneurship And Enterprise Skills. Ovaj projekat je odabran na konkursu ETF, agencije Evropske unije, kao primer nesvakidašnje preduzetničke inicijative i lokalnog parterstva. Ovim projektom UG Kreativa dalo je model neformalnog obrazovanja seoskih domaćica u cilju stvaranja uslova za njihovu ekonomsku nezavisnost. Tokom realizacije projekta sprovedene su tri obuke u neformalnom obrazovanju, kroz koje su obučene mlade žene sa sela za proizvodnju organske hrane, spravljanje nacionalnih jela i zimnice i onsažene za ekološki zdravo življenje. Ovaj primer dobre prakse je predstavljen na međunarodnoj konferenciji u Torinu 20/21.11.2014. i nagrađen kao jedan od sedam najboljih predloga u Evropi i Aziji.   


Evropska  Trening Fondacija o projektu:

Srpska preduzetnička zajednica je primer moći jedne jednostavne inicijative da izgradi poverenje i, stvarajući složenu mrežu horizontalnih i vertikalnih veza, da ohrabri saradnju i probije administrativne prepreke u nameri da sprovede obrazovanje odraslih.

Partnerstvo koje je rezultiralo preduzetničkom zajednicom sastoji se od 4 glavna aktera: 

  • Farma Radojicic (lider), 
  • Opština Mionica, 
  • Kreativa, 
  • Srednja škola "Mionica"

Srbija se bori sa visokim stepenom nezaposlenosti kod mladih, značajnim razlikama među regionalnim tržištima rada, slabom pokretljivošću radne snage i iseljavanjem kvalifikovane radne snage. Učešće žena na tržištu rada značajno je manje u odnosu na muškarce. Srpska preduzetnička zajednica smeštena je u mestu Vrujci i opštini Mionica koji imaju 1500, odnosno ukupno 14 000 stanovnika. Ekonomija je zasnovana na turizmu, čija su najveća ciljna grupa posetioci iz Beograda.

U Mionici je nezaposlenost visoka, a žene nose najveći teret jer se mnoge udaju mlade, ne završivši srednju školu, pa zato s mukom ulaze na tržiste rada. Priča srpske preduzetničke zajednice počela je usled jednog konkursa za dobijanje sredstava za projekat lokalnog razvoja namenjen deci i mladima. Da bi konkurisali za ta sredstva, stvoreno je partnerstvo izmedju lokalnih javnih i privatnih subjekata. Finansiranje je omogućilo realizaciju mikro-projekta za dečju rekreaciju, Čarobnog sela, u kom je obučen i sezonski zaposlen manji broj mladih žena. Uz to, Čarobno selo postalo je mesto za obavljanje stručne prakse lokalne srednje škole.

Skromni početak ove zajednice uskoro je prerastao u nešto mnogo značajnije, pošto je ključna osoba koja je osnovala ovo partnerstvo rešila da pomogne ženama koje rade u Čarobnom selu da ostvare svoj cilj – završavanje obrazovanja u srednjoj stručnoj školi. Shvativši da je upravo ta ideja predviđena i u Nacionalnoj strategiji obrazovanja, osnivač projekta je rešila da poveže lokalne potrebe za srednjoškolskim obrazovanjem odraslih, sa onima koji bi mogli da ih obezbede: lokalnim, regionalnim i nacionalnim vlastima, lokalnom srednjom školom i akademskim istrazivačima.

U Mionici, opština je tokom 2014.godine, kada je projekat realizovan,  uvidela sposobnost lokalnih partnerstava da povećaju ograničene javne resurse povezivanjem aktera u kolektivnu akciju. Ovo iskustvo izazavalo je medjuregionalno učenje i partnerstva pošto je opština bila spremna i želela je da se poveže sa drugim opštinama i sa njimada podeli lekcije koje je naučila. Istovremeno, još uvek nesavršeni protok informacija i znanja od strane opštine, ka regionalnom i nacionalnom nivou, počinje da informiše javne investicije o obrazovanju odraslih.

 


Last modified: Saturday, 11 July 2020, 2:36 AM